วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ การดำเนินงาน กิจกรรมของส่วนราชการ สน.บก.บก. ,นขต.บก.ทท. ,บก.ทท., ทบ.,ทร. ทอ. และส่วนราชการอื่นๆ รวมทั้งแหล่งข่าวอื่น ๆ ที่สร้างภาพลักษณ์ให้กับหน่วยและประเทศชาติ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม
ไม่มีบทความ แสดงบทความทั้งหมด
ไม่มีบทความ แสดงบทความทั้งหมด